Integritetspolicy

Vi på BraunAbility Europe AB tar din integritet på allvar. Denna integritetspolicy är tillämplig för våra tjänster, både offline och online, vilket innefattar våra webbplatser samt e-postkommunikation. Hela integritetspolicin går att finna online på https://www.autoadapt.se/integritetspolicy.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om denna policy. Du kan kontakta oss per post på följande adress:
BraunAbility Europe AB
Åkerivägen 7
443 61 Stenkullen
Sverige

Du kan även kontakta oss genom att skicka meddelanden till privacy@braunability.eu eller genom att ringa oss på 0302-25400.

Information som vi kan komma att samla in och vår användning av denna

Vi behandlar dina uppgifter för de ändamål som anges närmare nedan. De rättsliga grunderna till vår behandling är att behandling är nödvändig för fullgörandet av ett avtal där du och BraunAbility Europe AB utgör parter, eller för att möjliggöra för BraunAbility Europe AB att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås. BraunAbility Europe AB kan inte tillhandahålla tjänster eller produkter i enlighet med avtal såvida du inte förser oss med nödvändiga personliga uppgifter.

Vidare, eller i stället för de rättsliga grunder som anges ovan, får vi behandla dina uppgifter om vi har erhållit samtycke, för att bemöta förfrågningar från dig eller för BraunAbility Europe AB berättigade intresse av marknadsföringsändamål, eller i annat fall för att upplysa dig angående vår affärsverksamhet. Detta tillämpas såväl för våra kunder som potentiella kunder, våra affärspartners och leverantörer.

E-post – Vi kan komma att samla in följande information: Vi läser av klockslag och datum för begäran, och/eller fullständig IP-adress om du använder dig av våra online-tjänster, fullständigt namn och din e-postadress, utöver eventuella meddelanden och bilagor som du valt att inkludera. Stundtals kan vi komma att fråga om ditt land samt föredragna språkinställningar för att kunna hjälpa dig på ett bättre sätt. Vi använder dessa uppgifter för att kontakta dig via e-post som svar på ditt ärende och för marknadsföring av våra tjänster eller uppgifter via e-post, om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du är en av BraunAbility Europe ABs kunder, potentiella kunder eller leverantörer kan du komma att erhålla e-postmarknadsföring och/eller information utöver mejl som avser vårt affärsförhållande med dig. Dessa uppgifter används av oss och såsom beskrivet i Delning och avslöjande.

Formulär, telefonnummer samt övriga uppgifter – Vi kan komma att samla in följande information: Klockslag och datum för begäran och/eller fullständig IP-adress (om tillämpligt) såväl som information som du fyller i formulärfält i samband med användning av våra online-tjänster, eller som du i övrigt tillhandahåller oss, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och/eller övriga personuppgifter. Dessa uppgifter används i följande syften: Fullbordande samt support avseende dina aktuella aktiviteter eller förfrågningar, samt forsknings- och utvecklingsarbeten som avser våra produkter och tjänster. Avseende sådan användning används uppgifterna i en oidentifierad form. Om du är en av BraunAbility Europe ABs kunder, potentiella kunder eller leverantörer kan du komma att erhålla reklam och/eller information, utöver ärenden som avser vårt affärsförhållande eller potentiella affärsförhållande med dig. Dessa uppgifter används av oss och såsom beskrivet i Delning och avslöjande.

Reklam – Vi kan komma att samla in uppgifter för olika intressebaserade annonsinslag, vilket innefattar Demografi- och intresserapporter, remarketing, Google Display-nätverk rapportering samt DoubleClick Campaign Manager integration. (Google)

Statistik och loggdata – Vi samlar in information som kan komma att omfatta: Datorinformation, navigations- och klickströmsdata, mekanismer för interaktiva data och tillståndshantering om du använder våra online-tjänster. Dessa uppgifter används i följande syften: Fullbordande och stödjande av den aktuella aktiviteten, administration av webbplatsen och systemet, forskning och utveckling, skräddarsydd anpassning, anonym användaranalys, anonym användarprofilering och beslutsfattande, allmän förvaltning. Dessa uppgifter används av oss och våra representanter. Information kan också samlas in och behandlas av BraunAbility Europe ABs ägare BraunAbility (The Braun Corporation). Vi samlar in dessa uppgifter för att förbättra våra webbplatser, kampanjer och för att erbjuda en bättre service.

Cookies – Vi använder oss av cookies för att samla in samt lagra information när du besöker våra webbplatser och tjänster för analys- eller trafikändamål och/eller förbättring av trafik och besökarens upplevelse, såsom exempelvis Google Analytics, Hotjar och andra verktyg.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke i cookie-förklaringen på vår webbplats. Du kan även inaktivera cookies i din webbläsare för att förhindra att information samlas in när du besöker våra webbplatser. Du kan även använda dig av Google Analytics för närvarande tillgängliga opt-outs för webben.

Delning och avslöjande – Vi kan komma att röja dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, staten eller regleringsorgan om så krävs enligt lagstiftning.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med övriga bolag inom BraunAbility Europe ABs koncern, såsom ägare och dotterbolag, samt till våra partners och återförsäljare, i syfte att bemöta dina förfrågningar, till exempel hänvisa dig till en återförsäljare i ditt land, eller för att fullgöra våra avtalsmässiga förpliktelser i förhållande till dig. Vi kan även komma att röja dina personuppgifter till samma kategorier av mottagare i syfte att fullgöra våra åtaganden i ett affärsförhållande. För det fall vi säljer eller överför hela eller delar av våra tillgångar till en tredje man, förbehåller vi oss rätten att även överföra dina nödvändiga personuppgifter, och vi vidtar skäliga åtgärder för att i förväg meddela dig angående sådan överföring.

Detta kan komma att innefatta överföring utanför EU och EEG vilket innebär att vi säkerställer att dina personuppgifter överförs till ett land som enligt EU-kommissionen har bedömts ha en acceptabel skyddsnivå, eller om så inte är fallet, att bolaget eller organisationen till vilken uppgifterna överförs har anslutit sig till ett rättsligt regelverk (såsom bestämmelserna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna), bolaget eller organisationen har implementerat bindande företagsbestämmelser som godkänts av en behörig tillsynsmyndighet, eller om de berörda parterna har undertecknat standardmässiga skyddsklausuler som implementerats av Kommissionen (känt som “Standardklausuler”) eller som implementerats av en tillsynsmyndighet, eller att några andra rättsliga grunder för sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning avseende integritetsskydd är tillämpliga. Du är välkommen att kontakta oss i enlighet med vad som anges ovan för ytterligare information angående sådana överföringar.

Dina rättigheter och val

Om du inte vill ta emot meddelanden som avser e-postmarknadsföring från oss, kan du klicka på “Hantera mina prenumerationer och avprenumerera”-länken i det berörda mejlet. Detta innebär att du tas bort från just den e-post utskickslistan. Detta kan göras för alla våra meddelanden som avser e-postmarknadsföring. Du kan tacka nej till samtliga meddelanden såvida dessa inte är särskilda tjänsterelaterade meddelanden, såsom orderbekräftelser eller viktiga kontorelaterade meddelanden.

Du är välkommen att när som helst kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges längst upp på sidan:

  • Om du vill rätta dina felaktiga personuppgifter.
  • Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter från våra arkiv, för det fall det föreligger skäl för borttagande i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende integritetsskydd.
  • Om du vill begränsa vår behandling av personuppgifter, för det fall det föreligger skäl för sådan begränsning i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende integritetsskydd.
  • Om du vill erhålla de personuppgifter som rör dig som du tillhandahållit oss, i ett allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

För din säkerhet, begär vi dig att styrka din identitet innan dina personuppgifter tillgängliggörs för dig. Vi kan komma att behöva bevara särskilda uppgifter som krävs enligt lag och/eller för våra egna berättigade affärsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som detta bedöms nödvändigt för att efterleva ett rådande och bindande rättsligt avtal mellan dig och BraunAbility Europe AB, eller för efterlevnad av tillämplig lag. Vidare behandlar vi dina uppgifter under den tid som BraunAbility Europe AB har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter, och sådant intresse uppväger dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter, för marknadsföringsändamål eller för att informera dig avseende våra affärsaktiviteter, eller tills du underrättar oss i enlighet med dina rättigheter ovan. För det fall, och i den omfattning som du har givit oss ditt medgivande för behandling av dina personuppgifter, raderar vi berörda uppgifter i samband med tillbakadragande av sådant medgivande.

Klagomål avseende vår behandling av dina uppgifter

Om du anser att vi i något avseende har brustit i efterlevnaden av vår integritetspolicy, kommer vi göra vårt bästa för att åtgärda dina eventuella problem.

Kontakta oss genom att skicka meddelanden till privacy@braunability.eu. Du kan även ta kontakt med oss via BraunAbility Europe ABs kundtjänst på telefonnummer 0302-25440 eller fax 0302-25407.

Du kan även framföra klagomål inför relevant dataskyddsmyndighet vilket i Sverige utgörs av Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Denna integritetspolicy regleras av svensk lag.

Uppdateringar

Vänligen notera att denna Policy avseende integritetsskydd kan komma att ändras från tid till annan. Eventuella ändringar publiceras på den här sidan.


Autoadapt AB har under 2019 bytt namn till BraunAbility Europe AB. Båda namnen avser samma juridiska person (med samma organisationsnummer) vilket innebär att inga avtal, samtycken eller dylikt påverkas av namnändringen. BraunAbility Europe AB har även så kallade särskilda företagsnamn registrerade för delar av sin verksamhet, Autoadapt och BraunAbility Sweden. Dessa särskilda företagsnamn kan därför också komma att användas, och dessa särskilda företagsnamn avser samma juridiska person, dvs. BraunAbility Europe AB.

Senast modifierad: 7 April, 2022