Användarvillkor

Autoadapt Bilanpassning är en del av BraunAbility Europe AB. Dessa Användarvillkor gäller för vår offentliga webbplats och våra online-tjänster (”Tjänster”) och regleras av svensk lag. För återförsäljarspecifika tjänster och andra tjänster som tillhandahålls kan andra villkor komma att gälla.

Vänligen observera att dessa användarvillkor kan komma att ändras från tid till annan och att eventuella ändringar publiceras på den här sidan.

Godkännande av villkoren

Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa villkor. Om du använder våra Tjänster å ett företags vägnar, godkänner sådant företag dessa villkor. Du måste följa alla regler som tillgängliggjorts för dig inom ramen för Tjänsterna.

Användning av våra Tjänster

Du får inte störa våra Tjänster eller försöka få åtkomst till dem på annat sätt än via användargränssnittet och av oss tillhandahållna anvisningar. Du får endast använda våra Tjänster i den omfattning som medges av lag.

Användning av våra Tjänster innebär inte att du övertar ägande av några immaterialrättsliga rättigheter i förhållande till våra Tjänster eller det innehåll du får tillgång till. Du får inte använda innehåll från våra Tjänster såvida du inte erhåller tillstånd från dess ägare, eller detta i övrigt medges av lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda eventuella varumärken, märken eller logotyper som används inom ramen för våra Tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller förändra några rättsliga meddelanden som visas i eller tillsammans med våra Tjänster.

Våra Tjänster uppvisar ett visst innehåll som inte tillhör BraunAbility Europe AB. Sådant innehåll är uteslutande den tillgängliggörande enhetens ansvar.

Integritet

BraunAbility Europe ABs integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster godkänner du vår användning av sådana uppgifter i enlighet med vår policy avseende integritetsskydd.

Ansvarsbegränsning

Bortsett från vad som uttryckligen framgår av dessa villkor eller kompletterande villkor, ger varken BraunAbility Europe AB, dess leverantörer eller distributörer några särskilda löften om Tjänsterna. Vi förpliktar oss exempelvis inte rörande innehållet inom ramen för Tjänsterna, de specifika funktionerna hos de produkter eller lösningar som beskrivs, eller deras tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla dina behov. Trots att vi gör vårt yttersta för att se till att den information, de specifikationer och annat innehåll som redovisas på vår webbplats, i andra tjänster, i dokument och videofilmer är korrekt, är vi inte ansvariga för eventuella fel eller uppdateringar som ännu inte har publicerats via våra tjänster. För att få uppdaterad information bör du alltid ta kontakt med BraunAbility Europe AB eller någon av våra auktoriserade återförsäljare.

Konto, lösenord och säkerhet

Om någon av Tjänsterna kräver att du registrerar ett konto, måste du slutföra registreringen genom att uppge aktuell, fullständig och korrekt information såsom krävs i det aktuella registreringsformuläret. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto hemligt. Vidare är du ansvarig i sin helhet för alla aktiviteter som äger rum inom ramen för ditt konto. Du förpliktar dig att omedelbart underrätta BraunAbility Europe AB om obehörig användning av ditt konto eller andra eventuella säkerhetsöverträdelser. BraunAbility Europe AB ansvarar inte för eventuella förluster som kan komma att orsakas av att någon fått tillgång till ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din kännedom. Du får inte, vid något som helst tillfälle, använda någon annans konto, såvida inte kontoinnehavaren tillåter det.

Material som tillhandahålls BraunAbility Europe AB eller som publiceras på någon av BraunAbility Europe ABs webbplatser

BraunAbility Europe AB  gör inte anspråk på äganderätt till material som du tillhandahåller BraunAbility Europe AB (vilket innefattar feedback och förslag) eller som du publicerar, överför, matar in eller tillhandahåller för någon av Tjänsterna eller relaterade tjänster för allmänhetens granskning, eller för medlemmar i en offentlig eller privat grupp (”Bidrag”). Genom att publicera, överföra, mata in, tillhandahålla eller sända (”Publicering”) ditt Bidrag ger du BraunAbility Europe AB, dess ägare, dotterbolag och nödvändiga innehavare av underlicenser rätt att använda ditt Bidrag inom ramen för deras Internetverksamhet (inklusive och utan begränsning BraunAbility Europe ABs alla Tjänster), inklusive och utan begränsning licensrättigheter att kopiera, distribuera, överföra, förevisa offentligt, uppvisa offentligt, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt Bidrag; publicera ditt namn i anslutning till Bidraget; och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till valfri leverantör av Tjänsterna.

Ingen ersättning betalas med avseende på användning av ditt Bidrag, såsom fastställs ovan. BraunAbility Europe AB har ingen skyldighet att publicera eller använda eventuella Bidrag som du kan komma att tillhandahålla, och får efter eget gottfinnande när som helst ta bort valfria Bidrag.

Genom att publicera ett Bidrag garanterar och intygar du att du äger, eller på annat sätt bestämmer över rättigheterna som avser ditt Bidrag på det vis som beskrivs i dessa Användarvillkor, vilket utan begränsning innefattar, samtliga rättigheter som bedöms nödvändiga för publicering av Bidragen.

Genom att publicera ett Bidrag som innehåller bilder, fotografier eller som i annat fall är helt eller delvis grafiska (“Bilder”) garanterar och intygar du, utöver den garanti och det bestyrkande som framgår ovan, att
(a) du är upphovsrättsinnehavare till sådana Bilder, eller att upphovsrättsinnehavaren till sådana Bilder beviljat dig tillstånd att använda sådana Bilder eller eventuellt innehåll och/eller bilder som innefattas av sådana Bilder i överensstämmelse med sättet och ändamålet för din användning, och såsom i annat fall medges av dessa Användarvillkor och Tjänsterna,
(b) du innehar nödvändiga rättigheter för att bevilja licenser och underlicenser såsom anges i dessa Användarvillkor, och
(c) att varje person som, i förekommande fall, avbildas på sådana Bilder har gett samtycke till användning av Bilderna såsom framgår av dessa Användarvillkor, vilket exempelvis innefattar men inte ska begränsas till, spridning, offentligt uppvisande samt återgivning av sådana Bilder.

Genom att publicera Bilder beviljar du (a) samtliga medlemmar i din privata grupp (alla som har tillgång till Bilder i en dylik privat grupp) och/eller (b) allmänheten (alla som har tillgång till Bilder någonstans inom ramen för Tjänsterna utanför privata grupper) tillåtelse att använda dina Bilder i samband med användning, på det vis som medges i dessa Användarvillkor, av någon av Tjänsterna (vilket exempelvis innefattar men inte är begränsat till att göra utskrifter och gåvor som innehåller sådana Bilder) och som utan begränsning innefattar, en icke-exklusiv, global, avgiftsfri licens att: kopiera, distribuera, överföra, förevisa offentligt, återge, redigera, översätta och omformatera dina Bilder och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till valfria leverantörer av Tjänsterna. De licenser som beviljats ovan för Bilder avslutas i samband med ditt fullständiga borttagande av sådana Bilder från Tjänsterna, förutsatt att sådant avslutande inte påverkar eventuella licenser som beviljats inom ramen för sådana Bilder innan ditt fullständiga borttagande av sådana Bilder. Ingen ersättning betalas med avseende på användning av dina Bilder.

Länkar till tredje parts webbplatser

Via länkar kan du komma att lämna BraunAbility Europe ABs webbplats. Länkade webbplatser är inte föremål för BraunAbility Europe ABs kontroll och BraunAbility Europe AB ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser eller eventuella länkar på en länkad webbplats. Vi tillhandahåller dessa länkar som en förmån för användaren men detta innebär inte att BraunAbility Europe AB går i god för innehållet på webbplatsen.

Information om upphovsrätt

© 2019 BraunAbility Europe AB. Alla rättigheter förbehålles.

Varumärken

Namn på BraunAbility Europe ABs produkter, tjänster och logotyper utgör varumärken eller registrerade varumärken som tillhör BraunAbility Europe AB eller dess ägare eller dotterbolag. Varumärken som avser agenturers produkter och övriga varumärken utgör respektive ägares egendom. I den mån ett namn eller en logotyp inte anges innebär detta inte att BraunAbility Europe AB eller dess dotterbolag frånsäger sig några som helst immaterialrättsliga rättigheter som har fastställts för någon av produkt- eller tjänstenamnen eller logotyperna.

Senast modifierad: 15 februari, 2019